HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1672
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1672)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Mrkopalj

 lugar, rođ. 8.1.1923. u Brestovoj Dragi, Mrkopalj u Gorskom kotaru. Cijeli svoj radni vijek bio je lugar u Šumariji Mrkopalj, ŠG Delnice.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM