HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1688
ime M., Janko
zvanje
zanimanje     
lugar
     


lokacija


 Sin Nikole Mirosavca. Osnovnu školu završio je u Kaljama, a Lugarsku školu u Karlovcu. Od 1947. do 1967. radio je kao lugar u Šumariji Kalje i u Šumariji Samobor, ŠG Zagreb. U mirovinu otišao je 1967. god. S obitelji živi na rodnom Griću.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM