HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1703
ime M., Ladislav
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1703)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1987.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Nikole i Katice rođ. Bajči. Osnovnu školu završio je u Dalju, a Šum. školu u Karlovcu (1987). God. 1987/88. bio je pripravnik, a od 1989. do 1991. čuvar šume. Od 1998. god. zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Osijek, Šumarija Osijek.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM