HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1704
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1704)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Filipa. Osnovnu školu završio je u Prezidu, a Lugarsku školu u Novom Vinodolskom. Radio je kao poslovođa u Šumariji Prezid.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM