HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1721
ime M., Simo
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1721)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Zdravka Mrvoša. Cijeli radni vijek proveo je u Šumariji Mrkopalj na poslovima lugara i manipulanta.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM