HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1817
ime P., Josip  - stariji
zvanje
zanimanje     
lugar – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1817)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Viktora Padavića. Cijeli radni vijek proveo je kao lugar – poslovođa na uzgoju u Šumariji Mrkopalj. Živio je i umro u Sungeru.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM