HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1866
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik, referent za eksploataciju šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /1866)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Antuna i Ane rođ. Lukačić. Osnovnu školu završio je u Sv. Ivanu Žabno, a Šum. školu u Karlovcu (1959). Čitav radni vijek radio je u šumarstvu: od 1960. do 1963 bio je revirnik, a od 1964. do 1971. referent za eksploataciju šuma u Šumariji Vel. Pisanica, ŠG "Mojica Birta" Bjelovar. Svoj radni vijek završio je u Hrvatskim šumama, UŠ Bjelovar, na uređivanju šuma i kao pomoćnik taksatora. U mirovinu je otišao 31.12.2000. god. Živi u Bjelovaru.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM