HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1868
ime P., Marijan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov. – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1868)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1982.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1983.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Šum. školu (IV. stupanj) završio je u Karlovcu 1983. god. Zaposlen je u "Hrv. šumama", UŠP Koprivnica, Šumarija Kloštar Podravski.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM