HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1869
ime P., Milan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1869)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1984.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1985.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Mije i Katice rođ. Špoljarić. Osnovnu školu završio je u Ferdinandovcu, a Šum. školu u Karlovcu (1985). Od 1985. do danas radi kao pom. revirnika – poslovođa u Šumariji Đurđevac, sada UŠP Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM