HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID188
ime B., Đuro
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, NKV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /188)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1963. sa prethodnim stažom od osam godina, a 1974. radio je u Šumariji Lipik, ŠG Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM