HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1890
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1890)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1981.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Pere i Danice rođ. Jurković.Osnovnu šklu završio je u Cerni, Šum. školu u Karlovcu (1981). Radi u Hrvatskim šumama UŠP Vinkovci, Šumarija Cerna kao poslovođa– lugar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM