HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1949
ime P., Milan
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1949)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vukovar

 čuvar šume – lugar, KV djelatnik, zaposlen na području ŠG Vinkovci od 1955. God. 1972. nalazio se u Šumariji Vukovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM