HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1952
ime P., Nikola
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     


lokacija

srednje obr.1955.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Nikole i Katice rođ. Poturica. I osnovnu i srednju Šum. školu završio je u Karlovcu 1955. g. Završivši školovanje, radio je u Šumariji Draganić i Šumariji Krašić – kao referent uzgoja. Nakon odsluženoga vojnog roka zaposlio se u Upravi Kotara Karlovac – kao taksator. Kad je osnovano ŠG Karlovac (1960) prelazi u Sekciju za uređivanje u kojoj radi kao vođa ekipe za izradu terenskih i uredskih radova osnova gospodarenja u šumarstvu. Istodobno radio je i na reambulaciji međa, izlučivanju sastojina, opisu sastojina i ostalim poslovima uređivanja. God. 1970. premješten je u R.J. Mehanizacija gdje je rukovodio novim zglobnim traktorima (prvi u Hrvatskoj) te kao rukovodilac faze II (privlačenje) organizirao je radove sa žičarom i traktorima na izvlačenju drvnih sortimenata. Jedno vrijeme bio je i rukovodilac Mehanizacije, a povremeno je rukovodio radovima faze III (transport). Prvi radovi s hidrauličnim dizalicama u Hrvatskoj bili su u vrijeme njegovog rukovođenja. U Mehanizaciji se zadržao do odlaska u mirovinu (1994) na izradi godišnjih i petogodišnjih planova, analizama i na drugim poslovima. Sa Šum. školom u Karlovcu surađivao je na organiziranju tečajeva za osposobljavanje rukovaoca hidrauličnim dizalicama i zglobnim traktorima. Živi u Karlovcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM