HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1966
ime P., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1966)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1983.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1983. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Nova Gradiška, Šum. Nova Kapela.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM