HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1968
ime P., Mirko
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma – lugar, KV djelatnik
     


lokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1956. sa pet godina priznatog staža. God. 1974. radio je kao lugar u Šumariji Sokolovac, ŠG Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM