HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID198
ime B., Željko
zvanje
zanimanje     
lugar – čuvar šuma i lovišta, pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /198)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Radi u “Hrv. šumama”, UŠP Senj, Šumarija Novi Vinodolski.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM