HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1993
ime P., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /1993)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1990.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Stjepana i Štefi ce rođ. Turniški. Osnovnu školu završio je u Đurmancu, a Šum. školu u Karlovcu (1990). Radi u Hrvatskim šumama UŠP Zagreb, Šumarija Krapina, kao čuvar šuma.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM