HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1997
ime P., Nikola
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1997)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1950. sa četiri godine ranije priznatog radnog staža. God. 1974. bio je lugar u Šumariji Vel. Grđevac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM