HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2007
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, čuvar šuma i lovišta, specijalist za poslove u lovstvu
     

                                                                IZBOR      (lugari /2007)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1976.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
djelovao Đurđevac

član HŠD ogranak
Koprivnica

2009

Šumarija Đurđevac

šumarski tehničar

 šum. tehničar, čuvar šuma i lovišta, specijalist za poslove u lovstvu, (Ždala, 1956). Sin Franje i Agneze rođ. Sinjeri. Osnovnu školu završio je u Ždali, a Šum. školu u Karlovcu (1976). Uz rad bio je 1996. na usavršavanju za spec. poslove u lovstvu (V. stupanj) u Šum. školi Karlovac. Glavninu radnog vijeka proveo je kao čuvar šuma u Šumariji Đurđevac, ŠG Koprivnica, sada "Hrv. šume", UŠP Koprivnica. Živi u Đurđevcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM