HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2019
ime P., Damir
zvanje
zanimanje     
viši šum. tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2019)   IZMJENE         ISPISlokacija

više obr.1989.Šumarska škola KarlovacViši šumarski tehničar - V. stupanj

 Sin Josipa i Ivke rođ. Turk. Osnovnu školu završio je u Gerovu, a Šum. školu u Delnicama 1969. Uz rad, 1989. god., završio je u Šum. školi Karlovac V. stupanj i postigao zvanje viši šum. tehničar. God. 1979. zaposlio se u Šumariji Gerovo, ŠG Delnice, gdje je radio kao pom. revirnika do 1991. kad prelazi u Šumariju Prezid. I sada (2003) zaposlen je u Hrvatskim šumama,UŠP Delnice, Šumarija Prezid. Istaknuo se kao višegodišnji predsjednik Sindikata. Učesnik je Domovinskog rata i nosilac Spomenice Domovinskog rata. Trajno je nastanjen u Tršću.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM