HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2127
ime R., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2127)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Antin. Četiri razreda osnovne škole završio je u Gradacu kod Makarske. Od 1.10.1952. do 30.11.1980. radio je kao lugar u Šumariji Metković i pokrivao lugariju Gradac. Potkraj 1980. premješten je u Šumariju Ploče. Umro je u Gradacu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM