HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID2145
ime R., Vjekoslav
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2145)   IZMJENE         ISPIS



lokacija


 U šumarstvu je radio od 1941, a 1974. bio je lugar u Šumariji Čazma, ŠG Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM