HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2150
ime R., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2150)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Cijeli radni vijek zaposlen je u Šumariji Mrkopalj, ŠG Delnice. Pretežito je radio na iskorištavanju šuma. Kao lovac istakao se u tamanjenju štetnih vukova.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM