HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2174
ime S., Milan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2174)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Klana

 lugar, rođ. 1.1.1932. u Krasnom kod Senja. Sin Ivana. U radni odnos stupio je 1.4.1956. god. u Šumariji Klana, gdje je radio cijeli radni vijek – do 1990. god kad odazi u mirovinu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM