HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2180
ime S., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2180)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1996.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Karlovac

06.11.2002

HŠM-Šumarija Krnjak

inženjer lovstva i zaštite prirode

 Sin Steve i Ane rođ. Halovanić. Osnovnu školu završio je u Dugoj Resi, a Šum. školu u Karlovcu (1996). God. 1998. zaposlio se u Hrvatskim šumama, UŠ Karlovac, Šumarija Duga Resa. Potom neko vrijeme radi u Šumariji Hrv. Dubica, UŠ Sisak. Danas (2003) radi kao pom. revirnika – poslovođa na sječi u Šumariji Topusko, UŠP Karlovac. Apsolvent je Više škole za lovstvo i zaštitu prirode Karlovac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM