HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID223
ime B., Dražen
zvanje
zanimanje     
stručni radnik u šumarstvu – šum. tehničar, čuvar šume i lovišta – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /223)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1986.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1987.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
djelovao Duga Resa

 Sin Mije i Dore rođ. Halavanić. Osnovnu školu završio je u Jarčem Polju, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1987). Nije dobio adekvatno mjesto pa je od 1987. do 1993. radio kao radnik sjekač. Radio je u Žumberku, na Petrovoj gori, pa u Šumariji Duga Resa. Sada (2003) zaposlen je kao čuvar šuma i lovišta u Hrvatskim šumama, UŠP Karlovac, Šumarija Duga Resa. Živi u Mračinu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM