HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID224
ime B., Luka
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lovišta – pom. revirnika
     


lokacija

niže obr.1986.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1987.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Šum. školu (IV. stupanj) završio je u Karlovcu 1987. god. Radi u Hrvatskim šumama, UŠP Gospić, Šumarija Perušić.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM