HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID227
ime B., Jovo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa iskor. šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /227)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1968.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1968. god. U šumarstvu se zaposlio 1969, a 1974. radio je u Šumariji Miokovićevo (sada Đulovac) ŠG Bjelovar. Radio je pretežito kao poslovođa iskorištavanja šuma.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM