HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2312
ime S., Dražen
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lovišta
     

                                                                IZBOR      (lugari /2312)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Delnice

1993

Šumarija Skrad

šumarski tehničar

 Sin Vladimira i Blaženke. Osnovnu školu završio je u Ravnoj Gori, a Srednju šum. školu u Delnicama 1987. God. 1988–99. radio je jednu godinu kao pripravnik u Gor.–prim. ŠG OOUR Transport Delnice. Od 1989. do 1991 radi na poslovima administratora–statističara u sektoru za Opće kadrovske poslove u istom OOUR–u. God. 1993–94 radi kao pom. taksatora uHrvatskim šumama, UŠ Delnice, u Odjelu za uređivanje šuma. Od 1994. do danas radi kao čuvar šuma i lovišta u Šum. Ravna Gora. Živi u Ravnoj Gori.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM