HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2332
ime Š., Franjo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa, čuvar šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /2332)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1977.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Stjepana i Štefice rođ. Smiljanec. Osnovnu školu završio je u Đurmancu, a Šum. školu u Karlovcu (1977). U šumarstvu radi od 1977. Do 1979. bio je čuvar šuma, a od 1981. do 1987. obavlja poslove u svezi sa gospodarenjem privatnim šumama. Od 1988. poslovođa je na uzgoju. Radi u Hrvatskim šumama, UŠP Zagreb, Šumarija Krapina.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM