HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2340
ime Š., Jovo
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma – lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2340)   IZMJENE         ISPISlokacija


 KV djelatnik. U šumarstvu je radio od 1950. Prema pronađenim podacima 1974. god. bio je lugar u Šumariji Daruvar, ŠG Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM