HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2347
ime Š., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2347)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Našice

1993

Šumarija Koška

šumarski tehničar

 Sin Nikole i Marije. Osnovnu školu završio je u Koškoj, a Šumarsku tehničku u Sarajevu. Do danas radi kao šum. tehničar, pom. revirnika u Hrvatskim šumama, Šumarija Koška, UŠ podružnica Našice. Živi u Koški.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM