HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2365
ime Š., Viktor
zvanje
zanimanje     
lugar – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2365)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Cijeli radni vijek radio je kao poslovođa na iskorištavanju šuma u zvanju lugara u Šumariji Mrkopalj, ŠG Delnice.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM