HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID237
ime B., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /237)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
djelovao Đakovo

 Sin Stjepana. Osnovnu školu završio je u Budrovcima, srednju Šum. školu u Karlovcu (1979). U hrvatskom šumarstvu zaposlio se 1.2.1982. god. Neprestano radi u iskorištavanju šuma kao poslovođa gradilišta u Šumariji Đakovo, ŠG Osijek, sada "Hrv. šume", UŠP Osijek. Živi u Drenju kod Đakova.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM