HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2372
ime Š., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2372)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1984.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Našice

1993

Šumarija Našice

šumarski tehničar

 Sin Ivana i Slavice rođ. Štuka. Osnovnu školu završio je u Našicama, srednju Šum. školu u Karlovcu (1984). U šumarstvu se zaposlio 1984. god. Radi kao pom. revirnika u Hrvatskim šumama, UŠP Našice, u Šumariji Našice. Živi u Zoljanu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM