HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2385
ime Š., Matija
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2385)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1983.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1983. god. Zaposlen je u “Hrv. šumama”, UŠP Nova Gradiška, Šumarija Nova Kapela.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM