HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID241
ime B., Branko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika, čuvar šuma i lovišta
     

                                                                IZBOR      (lugari /241)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1981.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Mate i Amalije. Osnovnu školu završio je u Nijemcima, a srednju Šumarsku u Karlovcu (1981). U šumarstvu se zaposlio 1981. god. Pretežito je radio u Šumariji Lipovac, ŠG Vinkovci, sada "Hrv. šume", UŠP Vinkovci, na mjestu čuvara šuma i lovišta, ali obavljao je i druge poslove. Živi u Donjem Novom selu kod Lipovca.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM