HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2425
ime Š., Ante
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2425)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1952, a 1974. bio je lugar u Šumariji "Repaš" Ždala, ŠG Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM