HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID2430
ime ŠPIGELSKI, Mladen
zvanje
zanimanje     
šumarski i viši lovni tehničar, predavač na Šum. školi
     

                                                                IZBOR      (lugari /2430)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1932.Karlovac
više obr.1989.Šumarska škola KarlovacViši lovni tehničar - V. stupanj
djelovao Karlovac
umro27. 4. 2016. Sin Dragutina i Mandice rođ. Flanjak. Osn. školu završio je u Rečici, a pet razreda realne gimn. u Karlovcu, gdje je 1951 završio i srednju Šum. školu i V. stupanj uz rad i postigao zvanje viši lovni tehničar (1989). U tijeku radnog vijeka pretežito je radio je na poslovima uzgoja, iskorišćivanja i zaštiti šuma i lovstvu. Nakon odsluženog vojnog roka u rujnu 1953. primljen je u pripravničku službu u Šumariji Karlovac, a početkom 1954. dobiva rješenje o postavljenju u Šumariji Karlovac, ŠG “Šamarica” Zagreb, gdje je radio na poslovima uzgajanja, zaštite i iskorišćivanja šuma. God. 1956. bio je kraće vrijeme privremeni upravitelj Šumarije Krašić. God.1957. položio je stručni ispit u Zagrebu i upisuje se na Poljopr.–šum fakultet, gdje se zadržao samo jedan semestar. Zatim je desetak godina radio kao rajonski tehničar na lijevoj obali Kupe u šumama Pokupskog bazena. Od kraja 60–ih do 1976. radio je kao referent za uzgajanje šuma ŠG Karlovac. Tada je dvije godine bio upravitelj Šumarije Karlovac. God. 1976. postavljen je za lovnog referenta ŠG Karlovac i radi isključivo na poslovima lovstva sve do 1990. god. kad je zbog srpske agresije napustio Vojnić, gdje je bio lociran. Od 1990. do umirovljenja 1993. radio je u UŠ Karlovac kao referent narodne obrane na zaštiti objekata i organizaciji obrane od srpske agresije. Od 1950. aktivan je član LD Rečica, LS Općine Karlovac i HLS Zagreb. U matičnom društvu obnašao je dužnost blagajnika, tajnika, lovnika (5 god.) i predsjednika društva (20 god.). Uz redovite poslove u ŠG Karlovac vodio je lovstvo u lovištima "Petrova Gora", "Orlova" i "Uvala Rakovica". Dvije godine radio je honorarno kao lovni inspektor Kotara Karlovac. Surađivao je s istaknutim stručnjacima u lovstvu. Sa dr. Zvonkom Carom radio je na izradi lovno–gospodarske osnove za Petrovu Goru, gdje su podigli prvu ogradu za divlje svinje i pregradni gater za mufl ona u koji unose i brijunskog jelena lopatara. Stalni je član Upravnog odbora LS Općine Karlovac, član ispitne komisije za lovce pripravnike i dugogodišnji delegat u HLS. Na god. skupštini HLS na Plitvicama održao je referat o mufl onu. God. 1972. prisustvovao je kongresu lovnih biologa u Moskvi, a 1979. položio je ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja. Vodio je lovove u kojima su sudjelovali visoki državni dužnosnici. Bio je vanjski predavač na Šum. školi u Karlovcu 1985/86. U Lov. vjesniku objavio je nekoliko članaka: o lovu na Petrovoj Gori, hranilicama, hranilištima i čekama (1984, 1985). Danas je povremeni suradnik (priče iz lova). Iako u mirovini, za pojedina LD–a vodi lovno–gospodarske osnove. Za rad na području lovstva dobio je Orden I. reda koji je primio od HLS 1975. i više diploma i priznanja. Kao umirovljenik živio je u Rečici.
 Umro 27. travnja 2016. nakon kraće bolesti.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 VLAINIĆ, Oliver: MLADEN ŠPIGELSKI (1932–2016), ŠL 1-2/2017, s.105 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM