HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2442
ime Š., Slavko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2442)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1987.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
djelovao Lipovac

član HŠD ogranak
Vinkovci

1994

Šumarija Lipovac

šumarski tehničar

 Sin Milana i Adike rođ. Babaić. Osnovnu školu završio je u Lipovcu, a Šum. školu u Karlovcu (1987). U stalnom je radnom odnosu u šumarstvu od 1.3.1990. god. Za vrijeme prognaništva radio je u Šumariji Oriovac. Potom, do danas radi kao pom. revirnika – poslovođa u Hrvatskim šumama, UŠP Vinkovci, Šumarija Lipovac. Živi u Lipovcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM