HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2474
ime Š., Vladimir  - stariji
zvanje
zanimanje     
poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2474)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Josipa i Marije Žagar. Osnovnu školu završio je u Gerovu. Od 1949. god. do umirovljenja radio je kao poslovođa na uzgoju šuma u ŠG Delnice, Šumarija Gerovo. Za uspješan i nesebičan rad dobio je Medalju rada i Orden rada sa srebrnim vijencem. Umirovljen je 1976. god. Kao umirovljenik živi u Gerovu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM