HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2490
ime Š., Mladen
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2490)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1980.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1981.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Delnice

1993

Šumarija Fužine

šumarski tehničar

 Sin Dragutina i Slavice rođ. Jurčić. Osnovnu školu završio je u Fužinama, a Šum. školu u Karlovcu 1981. godine. Od 1981. do 1985. radi kao čuvar šuma i pom. revirnika u Šumariji Fužine, zatim u OOUR–u za uzgoj do 1991. i potom opet u Šumariji Fužine. I sada (2003) zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Fužine. Najviše radi na poslovima lovstva.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM