HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2500
ime T., Stojan
zvanje
zanimanje     
viši šum. tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2500)   IZMJENE         ISPISlokacija

više obr.1989.Šumarska škola KarlovacViši šumarski tehničar - V. stupanj

 Sin Nikole i Zorke. Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1980. god. U Šum. školi Karlovac završio je V. stupanj i postigao zvanje viši šum. tehničar. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Ogulin, Šumarija Drežnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM