HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2511
ime T., Josip
zvanje
zanimanje     
inžinjer lovstva i zaštite prirode
      čuvar šuma i lov.– pom. revirnika

                                                                IZBOR      (lugari /2511)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1994.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
više obr.13. 6. 2005.Veleučilište u Karlovcuinžinjer lovstva i zaštite prirode
trenutno, od Šumarija Batina

 Šumarsku školu završio je u Karlovcu 1994. god.

Dana 13. 06. 2005. godine na Veleučilištu u Karlovcu završio je višu školu i stekao zvanje inženjera lovstva i zaštite prirode.
 Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Osijek, Šumarija Batina.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM