HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2591
ime T., Željko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika, čuvar šuma
     


lokacija

niže obr.1982.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1983.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Dragutina i Mire rođ. Rozijan. Osnovnu i opću srednju školu završio je u Krapini, a Šum. školu u Karlovcu 1983. god. U šumarstvu zaposlio se 1985. god. Do danas radi kao čuvar šuma u Hrv. šumama, UŠP Zagreb, Šumarija Krapina. Član je HŠD–a, Ogranak Zagreb. Živi u Krapini.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM