HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2612
ime U., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     


lokacija


 Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Osijek, Šumarija Tikveš–Bilje.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM