HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2634
ime V., Josip
zvanje
zanimanje     
stručni radnik u šumarstvu – šum. tehničar, lugar – čuva šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2634)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1983.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik - III. stupanj
srednje obr.1985.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu - IV. stupanj
djelovao Pitomača

 stručni radnik u šumarstvu – šum. tehničar, lugar – čuva šuma i lov.– pom. revirnika, (Sedlarica, Pitomača, 1951). Sin Andrije i Jele rođ. Penzer. Osnovnu školu završio je u Sedlarici, a Šum. školu u Karlovcu: god. 1980. obrazujući se uz rad, postigao je zvanje specijalizirani radnik u šumarstvu (II. stupanj), sjekač motornom pilom. Potom postiže III. stupanj 1983. god., a 1995. postiže IV. stupanj – stručni radnik u šumarstvu – sve uz rad. Glavninu dosadašnjeg radnog vijeka bio je lugar u Šumariji Pitomača, sada UŠP Koprivnica. Živi u Pitomači.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM