HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2635
ime V., Ilija
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2635)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

 Šum. školu polazio je i završio uz rad (1979) u Karlovcu. U ŠG Slavonski Brod zaposlio se 1961, a 1972. god. radio je u Šumariji Oriovac, kao pomoćnik poslovođe – radnik sa NSS. Sada (2003) zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Nova Gradiška, Šumarija Oriovac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM