HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2636
ime V., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma – lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2636)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Šum. je školu polazio i završio u Karlovcu 1970. god. U šumarstvu se zaposlio 1971, a 1974. radio je u Šumariji Koprivnica, ŠG Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM