HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2651
ime V., Antun
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2651)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Dragutina i Ivke rođ. Lipovac. Osnovnu školu završio je u Prezidu, a Lugarsku školu u Novom Vinodolu. Kao lugar radio je od 1946. do smrti 1985. god. u Šumariji Gerovo i Šumariji Prezid ŠG Delnice. Istakao se kao lugar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM